L o a d i n g . . .

ثبت استاندارد مربی

۳۰۰ هزار تومان

/سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی مربی
 • آدرس یکتا
 • رشد در جایگاه گوگل
ثبت در سامانه

ثبت ویژه مربی

۳۰۰ هزار تومان

/ماهانه
 • نمایش پروفایل در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در بخش تبلیغات سایت
 • افزایش بازدید صفحه
 • رشد سریعتر در جایگاه گوگل
 • ۳۰ روز نمایش در صفحه اصلی سایت
 • ۳۰ روز نمایش در بخش تبلیغات سایت
ثبت در سامانه

ثبت استاندارد ورزشکار

۲۰۰ هزار تومان

/سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی ورزشکار
 • آدرس یکتا
 • رشد در جایگاه گوگل
ثبت در سامانه

ثبت استاندارد باشگاه

۵۰۰ هزار تومان

/سالانه
 • ایجاد صفحه شخصی باشگاه
 • آدرس یکتا
 • رشد در جایگاه گوگل
ثبت در سامانه