خواب خوب و رشد عضلات

یکی از مسایل مهمی که در بحث ورزش و سلامتی همیشه مطرح بوده خواب خوب و تغذیه مناسب است. خواب خوب و رشد عضلات در رابطه مستقیم با یکدیگرند. بسیاری از افراد این را نمی دانند که استراحت مناسب و خواب خوب در مواردی، بیشتر از وزنه‌های سنگینی که در باشگاه می زنند برای ساختن بدنشان…