دامنه درصد چربی بدن آقایان و خانم ها

دامنه درصد چربی بدن آقایان و خانم ها : آقایان بالای ۳۶٪ : چاق ۲۴٪ تا ۳۶٪ : اضافه وزن ۱۸٪ تا ۲۴٪ : (سالم نرمال) ۱۰٪ تا ۱۸٪ : (فیت ورزشکار) زیر ۱۰٪ : کات (تفکیک عضله) بانوان بالای ۴۰٪ : چاق ۲۶٪ تا ۴۰٪ : اضافه وزن ۲۰٪ تا ۲۶٪ : سالم (نرمال) ۱۴٪ تا ۲۰٪ : فیت (ورزشکار) زیر ۱۴٪…