آشنایی با اهداف طرح خانه ورزش

آشنایی با اهداف طرح خانه ورزش خانه های ورزش : خانه های ورزش، بصورت مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است که به منظور رشد و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری ورزش همگانی در مقیاس محله ایجاد گردیده این نهاد در قالب طرح های آموزشی و اجرای طرح های تشویقی و مسابقات ورزشی، فرهنگ تندرستی،  تربیت…